česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldská rybniční soustava 2

Základní informace

Rychvaldská rybniční soustava je napájena Rychvaldskou stružkou a zahrnuje rybníky: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky a Skučák mezi městy Orlová a Rychvald a Podkostelní rybník, Malý Cihelník a Velký Cihelník, které najdeme jižně od Rychvaldu. Rybníkářství má v celé této oblasti dlouhou tradici, s jejich budováním se začalo již v 15. a 16. století. Chovali se zde kapři, líni a drobné ryby, navíc rybníky zadržovaly vodu pro pohon vodních mlýnů. Celé území je významné zejména z ornitologického hlediska. Rybník Skučák a jeho blízké okolí byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací na ochranu rostlinných společenstev s plavínem štítnatým (Nymphoides peltata), obojživelníků a vodního ptactva. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů a rostlin. Jednou z nich je i kriticky ohrožená vodní rostlina plavín štítnatý (Nymphoides peltata).

Nymphoides peltata

Plavín štítnatý

Plavín štítnatý je vytrvalá vodní rostlina s dlouhým plazivým oddenkem. Roste ve stojatých či pomalu tekoucích vodách rybníků, řek, slepých říčních ramen a tůní v hloubkách od 20 do 140 cm. Plavín štítnatý je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy podle zákona i podle červeného seznamu. Tato rostlina je ohrožena zejména intenzivním hospodařením na rybnících. Hlavně vysazování nepůvodních býložravých druhů ryb má za následek drastický úbytek plavínu, poškozují jej i kapři a amuři, kteří rozrývají dno a tím zničí na dně rostoucí oddenky. V PR Skučák byla přijata speciální opatření pro ochranu této rostliny.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.838', E 18° 23.271'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz