česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Těžba vápence a revitalizace opuštěných lomů

Vápence se v oblasti Českého krasu využívaly od nepaměti, hlavně ke stavebním účelům. Těžba probíhala stovky let předtím, než tu započal systematický přírodovědný průzkum nebo než se začaly datovat první snahy o ochra¬nu přírody. Nejstarší, dnes již dávno opuštěné lomy v Českém krasu, vznikaly od středověku. Stopy po těžbě se staly neoddělitelnou součástí zdejší krajiny. V 19. a v první polovině 20. století v okolí Zlatého koně bylo v činnosti několik vět¬ších lomů (Císařský, Houbův, Husákův). Ve druhé polovině 20. století byl otevřen Velkolom Čertovy schody. Ze zdejších vá¬penců se vyrábí zejména vápenný hydrát (hašené vápno) do malt a maltových směsí, speciální váp¬na pro zemědělství (pomalu rozpustné granule jako hnojivo), stabilizační materiály (pro náspy dálnic, železničních koridorů nebo protipovodňo¬vých hrází), vápno do filtrů pro spalovny (odstra¬ňování škodlivých dioxinů a furanů v odpadních plynech) a vápno pro výrobu papíru. Těžbou byly odkryty významné geo¬logické fenomény. V lomu by měl po ukončení těžby vzniknout geologický park, ve kterém budou moci zájemci z široké veřejnosti nahlédnout do geologických tajů Zlatého koně.
Těžba v západní části velkolomu se už do stran ne¬bude rozšiřovat. Souběžně se zahlubující se t재bou probíhá rekultivace okrajů lomu. Těžební prostor se po ukončení těžby stane uměle vytvořeným útočištěm ohro¬žených stepních a skalních druhů rostlin a živo¬čichů. Aby k tomu došlo, bude třeba omezit nebo minimalizovat zavážení lomu deponiemi, což byl obvyklý způ¬sob revitalizace lomů v minulých desetiletích. Vy-sazované dřeviny patří výhradně k druhům, kte¬ré jsou v Českém krasu původní. Po konečných úpravách vznikne na dně lomu mělké jezírko s ně¬kolika ostrůvky.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.975', E 14° 3.894'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://