česky english deutsch <<<

Významná místa krajiny Třeboňska

PP Písečný přesyp u Vlkova

Izolovaný pískový přesyp 1 km severozápadně od Vlkova. Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický pů¬vodní tvar, který je nápadný převýšením o 4–6 m nad okolní krajinou i z velké dálky. Refugium pískomilné květeny a fauny. Svrchnokřídové sedimenty jsou překryty pleistocenními fluviální štěrky a písky a na povrchu eolickými sedimenty – vátými písky akumulovanými pravděpodobně v pozdním glaciálu. Ty tvoří typický vyvýšený přesyp. Délka severojižní osy přesypu je asi 80 m, osy západovýchodní asi 60 m. Přesyp byl akumulován větrem východního směru. Pohyblivý písek pokrývá na původním stanovišti kyselých doubrav společenstvo pískomilných rostlin. Brzy na jaře kvetou po¬rosty kolence Morisonova. Roste tu kostřava vláskovitá a k. drsnolistá. Trsy v čistém písku tvoří paličkovec šedavý. V obvodových částech přesypu roste nahoprutka písečná, řeřicha ladní, rosička lysá, bělolist nejmenší, nepatrnec rolní, písečnatka nejmenší a radyk prutnatý. Směrem k řece je přesyp stabilizován skupinou dubů a mladým borovým lesíkem s vtroušenou břízou a osikou. V podrostu se ojediněle vyskytují pichlavé keříky srstky obecné, která kdysi rostla na březích starého, dnes již zasypaného ramene Lužnice. Z hub je významný výskyt břichatkovité houby. Na jaře jsou nápadné volné kolonie velké samotářské včely, po nich písčitý povrch oživují různé druhy kutilek a hra¬balek. Z rovnokřídlých žije šedavě zbarvená saranče mod¬rokřídlá a další druhy. Rezervace není přístupná veřejnosti, přesto je určitým problémem poměrně silná návštěvnost na okolních pískových jezerech. V rámci řízené péče o rezervaci jsou odstraňovány nežádoucí nálety dřevin a invazní druhy rostlin.

GPS pozice

N 49° 9.000', E 14° 42.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]