česky english deutsch polski <<< >>>

Vyhaslé sopky

Trosky

Dávným symbolem Českého ráje jsou dva suky bazanitu stojící těsně u sebe – dvě věže Trosek – silnější Baba a štíhlejší Panna. Na jejich vrcholech i v sedle mezi nimi byl vybudován středověký hrad. Tato krajinná dominanta představuje erozní relikt struskového kužele s kompaktní přívodní dráhou – ta je v současnosti vypreparována z pyroklastického materiálu selektivní erozí. Čedičová hornina byla ze svého okolí vypreparována, protože byla odolnější vůči zvětrávacím činitelům než okolní nezpevněné strusky.

Čedičový sopouch

Hlavními minerály bazanitu Trosek jsou olivín, augit, živec, nefelin, magnetit, ve velmi malém množství i apatit. Trosky vděčí za svoji dnešní podobu zvětrávání a odnosu nejen hornin sopečných, ale také křídových usazenin, které tvoří okolí této dávno vyhaslé sopky. Na některých místech jsou v plášti čedičových sopouchů stále ještě patrné zbytky pyroklastických vyvrženin, které eroze dosud nezlikvidovala.

Čedič na svahu Trosek

Pokud se na tyto uloženiny podíváme zblízka, uvidíme málo zpevněnou akumulaci sopečných strusek. Strusky jsou vlastně silně porézní úlomky bazaltické horniny, které jsou ze sopečného jícnu vyvrhovány při sopečných erupcích strombolského typu. Na základě studia relativních nadmořských výšek bází povrchových produktů vulkanických těles vyplývá, že pískovcová stolová hora Přihrazské skály – Hruboskalsko – Prachovské skály byla v hrubých rysech vymodelována již v oligocénu a v době vulkanické aktivity v miocénu již tvořila výrazný morfologický prvek. Propustné pískovce hruboskalského města nezadržovaly v miocénu příliš mnoho vody, a tak byla explozivita vystupujícího bazanitového magmatu řízena pouze plyny rozpuštěnými v magmatu.

Vznik lávového tunelu

GPS pozice

N 50° 30.912', E 15° 13.784'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz